Avís legal

 

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les  següents dades:

L’empresa titular del domini web www.vedikapsicologia.com és Meritxell Fatjó Magem, amb domicili a aquest efecte en C/ St. Gervasi de Cassoles 37 entr 3r, número de C.I.F 46339299A

 

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de www.vedikapsicología.com , atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment  de les  Condicions  Generals  de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

Ús del portal

www.vedikapsicologia.com  proporciona l’accés a multitud d’informacions,  serveis,  programes  o  dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Meritxell  Fatjo Magem o als seus llicenciadors als quals l’Usuari pugui tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En  aquest  registre  l’Usuari    serà  responsable  d’aportar  informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se  a fer    un  ús  diligent  i confidencial d’aquesta. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Vedika Psicologia  ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.vedikapsicologia.com , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o  lògics que  siguin susceptibles de provocar  els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Vedika Psicologia es reserva    el  dret  de retirar    tots  aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la  persona,  que  siguin  discriminatoris,  xenòfobs,  racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Vedika Psicologia  no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

En qualsevol moment pot Vostè exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.

 

Protecció de dades

Vedika Psicologia compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’Usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’Usuari pugui sol·licitar a Vedika Psicologia, farà saber a l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Vedika Psicologia  informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

 

Propietat intel·lectual  i industrial

Meritxell Fatjó Magem per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Vedika Psicologia o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles  8  i  32.1,  paràgraf  segon,  de la     Llei  de Propietat  Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública,inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Vedika Psicologia. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Vedika Psicologia. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Vedika Psicologia.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Vedika Psicologia  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

Modificacions

Vedika Psicologia  es reserva    el  dret  d’efectuar    sense  previ  avís  les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

Enllaços

En  el  cas  que   en Vedika Psicologia es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, Vedika Psicologia no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Vedika Psicologia assumirà cap  responsabilitat  pels     continguts  d’algun    enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap  de dites    hipervínculos  o  altres  llocs  d’Internet.  Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

Dret d’exclusió

Vedika Psicologia es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

Generalitats

Vedika Psicologia perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Modificació de les presents condicions i durada

Vedika Psicologia podrà  modificar  en  qualsevol  moment  les  condicions  aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i  estaran  vigents  fins que    siguin  modificades  per unes  altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Vedika Psicologia  i l’Usuari es regirà  per la     normativa  espanyola  vigent  i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.